william blake stworzenie wiata 1824PRAWO!

 

 

 

PSYCHODELIKI
zwane są fachowo ENTEOGENY 
(gr. ἔν, en, „w”, + θεος, theos),
 co znaczy
dosłownie - „bóg”; bóg wewnątrz.
ENTEOGENEZA to termin, używany do
opisania poszukiwań Boga wewnątrz
siebie, w stanach, wywołanych
za pomocą substancji
psychoaktywnych.

 

PSYCHODELIKI
najściślejszym rozumieniu są to substancje psychoaktywne, zdolne skontaktować nas z bogami i wywołać
mistyczne doświadczenia. (
Mojżesz był pod wpływem enteogenów - patrz: chemia i duchy roślin).

 

NARKOTYKI
to dla odmiany- substancje, których regularne przyjmowanie prowadzi do uzależnienia, wyniszczenia fizycznego organizmu i nierzadko spustoszenia psychicznego.

 

Nazywanie Gandhi
psychodelików
narkotykami  jest
zabiegiem celowym,
obliczonym na...

 

Wywołanie
społecznej dezaprobaty
dla środków, które mogą
rozszerzyć ludzką świadomość
i dać szansę poznania
Prawdy.

 

Dobroczynne, święte, szamańskie rośliny,
używane do napoju ayahuasca zostały w Polsce zaliczone do środków odurzających z grupy I-N czyli najbardziej niebezpiecznych narkotyków (jak heroina). Patrz: Dz.U.63/2009, poz. 520

 

badania ayahuascaOznacza to zakaz
"...przywozu, wywozu,
wewnątrzwspólnotowego
nabycia, wewnątrzwspólnotowej
dostawy lub przewożenia tego
środka przez terytorium Polski
pod karą więzienia..." 

 

"Międzynarodowa 
Rada ds. Kontroli Środków 
Odurzających przy ONZ (INCB) 
z siedzibą w Wiedniu oświadczyła, 
że...

 

Ayahuasca nie należy do narkotyków, które powinny znaleźć się na liście środków
uzależniających i odurzających. Napój oraz składniki, z których się go przyrządza, są legalne według stanowiska Rady. Oczywiście ustawy poszczególnych państw mogą unieważnić to oświadczenie na swoim terytorium."

Cytat z książki Arno Adelaars, Christian Rätsch und Claudia Müller-Ebeling, - Ayahuasca. Rituale, Zaubertränke und visionäre Kunst aus Amazonien. 2006. Strona 281

 

 


 

 

UWAGA!
Nie ponoszę odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie treści z mojej strny www.ayahuasca.net.pl.

Ma ona charakter prywatny: informacyjny, edukacyjny, rozrywkowy,  o znamionach czystej fantazji.  
Żaden z prezentowanych przeze mnie tekstów nie może być interpretowany
jako zalecenie do konsumpcji zabronionych w Polsce roślin.
Ktokolwiek to uczyni, zrobi to na własną odpowiedzialność.

Aldona Mironski

 

 


 

 

luopaSYTUACJA

PRAWNA

ŚRODKÓW

PSYCHOAKTYWNYCH

W EUROPIE

 

 

Generalnie prawo europejskie (unijne)
obejmuje wszystkie kraje jednakowo, ale... - Łagodne prawo narkotykowe w Hiszpanii, Holandii, Czechach i (ostatnio) w Anglii... opiera się na odgórnie ustalonej tolerancji i furtkach prawnych.

 

Np. w Holandii temida
wolno handlować
marihuaną, choć
własna uprawa tego
zioła nadal JEST tam
zakazana.

 

Wszechobecne
coffe shopy zaopatrują
się na czarnym rynku.
( Od 2018 r. AYAHUASCA
jest tam ponownie
zakazana.)

 

W niektórych krajach (jak Hiszpania, Włochy, Austria, Portugalia)
święte rośliny są "zdekryminalizowane", tzn. nadal obowiązuje zakaz tak produkcji jak i handlu, ale osoby, które posiadają marihuanę i palą ją (lub piją ayę), nie są przestępcami.

 

trans Np. w Niemczech
szanuje się prawo człowieka
do "czynienia sobie krzywdy"
(cokolwiek to znaczy).

 

W pozostałych
krajach UE wiele
zależy od odgórnej
dyrektywy.

 

W innych krajach niby nic nie wolno, ale nikt tego
raczej nie ściga, np. w Czechach wolno mieć przy sobie do pół litra ayahuaski. Natomiast jeszcze w innych krajach - jak np. Polska - pomimo złagodzonych ustaw sędziowie bywają bezwzględni.

 

 

 


 

 

 

szalkiPOLSKIE

PRAWO

PRZECZY

LOGICE

ORAZ

KONSTYTUCJI

 

 

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
z dnia 2 kwietnia 1997 r.

 

 

PREAMBUŁA

...my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, (...) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości(...)

 

Wszystkich, którzykonstytucja
dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej
tę Konstytucję będą stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbając
o zachowanie przyrodzonej godności
człowieka, jego prawa do wolności
i obowiązku solidarności z innymi,
a poszanowanie tych zasad mieli
za niewzruszoną podstawę
Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Art. 47. Każdy ma prawo do (...) decydowania o swoim życiu osobistym.

Art. 53. 1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

 

442. Wolność religii
obejmuje wolność wyznawania
lub przyjmowania religii według
własnego wyboru oraz uzewnętrzniania
indywidualnie lub z innymi, publicznie
lub prywatnie, swojej religii
przez

 

uprawianie kultu,
modlitwę, uczestniczenie
w obrzędach, praktykowanie
i nauczanie.

 

Wolność religii obejmuje także
posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują. 

 

Art. 68. 1. med w

Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 

 

Art. 30.

Przyrodzona i niezbywalna
godność człowieka  stanowi źródło
wolności i praw człowieka i obywatela. 
Jest ona nienaruszalna, a jej
poszanowanie 
i ochrona jest
obowiązkiem władz
publicznych. 

 

RZECZYWISTOŚĆ,
niestety, przeczy Konstytucji. patrz: 
Dz.U.63/2009, poz. 520 (patrz: wyżej)

 

  

 

blindPOCIESZAJĄCE,

że żadna administracja 
nie jest wszechpotężna.

 

- z notki IAR

 

Amerykański
Sąd Najwyższy uznał, że 
członkowie Kościoła UDV 
(Uniao de Vegetal) ze stanu
Nowy Meksyk...

 

Mają prawo do spożywania ayahuaski
podczas obrzędów religijnych. Sąd uznał, że ingerencja w przebieg rytuału byłaby naruszeniem Konstytucji Stanów Zjednoczonych.(...)

 

Przedstawiciele temi da
Rządu Georga Buscha
twierdzili, że robiąc wyjątek
dla Kościoła ze Stanu Nowy Meksyk,
nie będą w stanie zapobiec
używania ayahuaski przez
inne osoby.

 

Sąd Najwyższy
odrzucił jednak argumenty
władz, uznając je za czysto
biurokratyczne.

 

W jednogłośnym orzeczeniu sędziowie uznali, że prawo do swobodnego
wyznawania religii jest tak fundamentalne, że aby je ograniczyć, rząd musi znaleźć dużo poważniejsze powody. 
W sporze z władzami USA Kościół z Nowego Meksyku uzyskał również poparcie amerykańskiej Konferencji Biskupów Katolickich.