ORFIZM AYAHUASCATRADYCJA

KAPŁANÓW

ORFEUSZA

 

...jest w istocie
WIELKĄ TRADYCJĄ PÓŁNOCY

 

 

 

 
ORFIZM
...to mistyczny nurt z czasów pre-heleńskich,
najbardziej zbliżony do buddyzmu i dzisiejszej filozofii New Age.
Jego korzenie sięgają... pradziejów, a są to w rzeczywistości  dzieje Prasłowian. 

Największy rozkwit tego nurtu w Helladzie datuje się na około VIII -VI w. przed Chrystusem.

 

 

tracjaSAM ORFEUSZ
to realnie niegdyś żyjący król Tracji
(TRACJA - obecnie jest to region geograficzny w granicach Bułgarii, Grecji i Turcji).

 

Najnowsze badania
wykazały, że królowie Tracji
mieli naszą, słowiańską haplogrupę, 
R1a1 (Y-DNA)

 

w napoj kykeonOznacza to,
że Orfeusz, był...  Słowianinem. 

 

Rozpropagowana
przez niego WIEDZA na temat bogów,
życia po śmierci jak również zalecana konieczność doskonalenia się na Ziemi...
jest tak naprawdę spuścizną naszych przodków.

 

Orfizm
traktowany był przez historyków
z przymrużeniem oka
- aż do dnia, kiedy w grobowcu koło Salonik odnaleziono tzw. papirus z Derveni.
("Przypadkiem" było to w roku moich urodzin, 1962.)

 

Od tego czasu Orfeusz 01
Orfeuszowi przypisuje się
rzeczywiste autorstwo poezji lirycznej.

 

Uznawany jest
za pierwszego SZAMANA,
która zstąpił do Hadesu i stamtąd powrócił. 

 

W Helladzie,
w V w. p.n.e.  został ogłoszony twórcą wszelkich wtajemniczeń.
On to bowiem ustanowił misteria, które obudziły,
a potem kształtowały religijnego ducha Greków.

Określany jest więc mianem ojca mitów (wizji).

 

orficyStał się też
przywódcą filozofów, pragnących stworzyć to,
do czego dążę od zawsze - "raj na Ziemi".

 

On także
stworzył podstawy sądów, będących fundamentem
społecznej i narodowej jedności Hellady. 

 

Ogólnie
wywarł przeogromny wpływ na ukształtowanie się myśli greckiej
czyli tego wszystkiego, co  zwiemy dziś
kolebką naszej kultury.

 

ORFICY ayahuasca net pl
byli samodzielnie działającymi, białymi szamanami.
Nie tworzyli żadnych wspólnot, sekt czy klasztorów....
Rozwinęli jedynie system nauczycieli - terapeutów
i - kierując się Uniwersalnym Prawem Kosmosu - dawali przykład godnego życia.

 

Oni to położyli kres
składnia bogom krwawych ofiar i  (poza rytualną ucztą) stali się wegetarianami. 

 

Preferowali
godne postępowanie i praktyki oczyszczające ("ceremonie ayahuaski"),
dzięki czemu mogli eliminować w sobie pierwiastek zła, a rozwijać... element boski.
Dbali o czystość sumienia i - obowiązującą wszystkie żywe istoty - wzajemną miłość.
Charakteryzowało ich dążenie do doskonałości, do szczęścia... 

 

Wzorujący się
na nich człowiek wkraczał na ścieżkę, uwalniającą go stopniowo od cierpienia i kar pośmiertnych (karmy).

 

filozofiaORFICY wierzyli
(i nadal wierzą), że świat stworzyła MIŁOŚĆ
- podstawowa siła Kosmosu,
metafizyczne źródło wszelkiego życia i piękna!!!

 

Twierdzili,
że jest "jeden Zeus, jeden Hades, jeden Helios, jeden Dionizos
- jeden Bóg w rzeczach wszystkich. Z jednego wszystko powstaje i w jednym się pogrąża, a zatem - pomimo zewnętrznych różnic
- wszystko jest wewnętrznie tożsame."

 

Uznawali: torus
jedność wszechrzeczy,
harmonię Natury,
nieśmiertelność ducha,
reinkarnację i karmę,
astrologię....

 

Nurt ten
jest ściśle związany z przekonaniem o wędrówce dusz,
które na skutek "konieczności wypicia wód z rzeki Lete",
zapominają wszystko; swoje poprzednie wcielenia, pobyt w zaświatach i zadania, które wyznaczyły sobie na obecną inkarnację.

 

List 33 KopiePrawdziwe POZNANIE
polega u orfików na przypominaniu sobie
zarówno tego, kim się jest
jak również całej wiedzy duchowej sprzed wcielenia. 

 

Platon,
twierdził nawet, że całe ludzkie uczenie się
jest jedynie przypominaniem sobie.

 

Owa wewnętrzna MĄDROŚĆ
- pranauka ludzkości - oparta była, jest i będzie
na poprzedzającym świat myśli przekazie obrazowym.

 

Nie sposób piesn orfeusza
doświadczyć jej inaczej, jak przez WIZJE
w trakcie ceremonii.

 

Energię
orficy czerpali z "pieśni Orfeusza"
- utworów o charakterze miłosnym.

Ich dźwięki odzwierciedlają harmonię,
zawartą także w świętej geometrii
i oddziałują na całą Naturę,
zaś treści posiadają istotne przesłanie dla ludzi.

Na dzisiejszych ceremoniach wzbogacamy ją o dorobek całej ludzkości, a starannie dobrane wibracje kierują wizje na najwyższe tory.

 

 


 

 

 

orficy ayahuasca 06MISTERIA

ORFICKIE

 

 

 

....zapewniają bezpośredni wgląd
w sferę BYTU ponad narodzinami i śmiercią.
Kierują ku przeżywaniu ekstazy i otwierają przed człowiekiem
perspektywę życia wiecznego.
- "Nieśmiertelność" czyli...
ciągłość świadomości w wielu czasach i ciałach (pamięć zachowaną przez wcielenia).  

 orficy ayahuasca 01

Misteria orfickie
dają też szansę na życie doczesne w sposób bardziej świadomy niż dotychczas,
otwierają nas na miłość, szczęście i dobrobyt.
Uczą, jak tworzyć siebie i otaczającą nas rzeczywistość
- tak, by doświadczyć spełnienia
- w harmonii z CAŁOŚCIĄ.

 

Kolejno
odprawiane rytuały stopniowo przygotowują adeptów
do spotkania z Bogiem, którego doświadczamy jako ŚWIATŁO.
Orfeusz bowiem oznacza "tego, który uzdrawia światłem".

Orficy wierzyli, że gdy wszyscy ludzie będą uzdrowieni światłem, we Wszechświecie zapanuje radość i harmonia. 

 

TeofrastoTeofrast,
opisując człowieka cnotliwego twierdził, że...

"...co miesiąc do orfickich kapłanów idzie z żoną i z dziećmi,
odnawiać obrzęd wtajemniczeń.
"

 

Bo w myśl Platona;
".... jedynie mąż, który (...) wciąż doskonałych dokonuje wtajemniczeń,
staje się naprawdę doskonałym
(...) jedynie umysł miłośnika mądrości otrzymuje skrzydła. ..."

 

Orficy leilakkk
kładli duży nacisk
na towarzyszące misteriom nauki duchowe,
transformację, wewnętrzną przemianę siebie
i powolną przemianę świata. - Szare na złote. 

 

Przekazy i nauki
kapłanów ograniczały się
do przybliżenia podstawowych praw Kosmosu.
Resztę.... skrywała tajemnica, bo - jak rzekł Platon:
 "...nie jest to racjonalne, jak matematyka, i nie daje się ująć w słowa."

 

Osobiste przeżycie orficy ayahuasca 03
w czasie ceremonii zostawia każdemu uczestnikowi
duży margines indywidualnego postrzegania
i pielęgnowania własnej Prawdy. Każdy bowiem musi podążać własną ścieżką
(nie deptać po cudzych śladach).

 

Stawiając
na nauki duchowe i filozofię
ORFIZM skupiał wokół siebie elity.
Do najbardziej znanych postaci tego nurtu należał Pitagoras i Platon.

 

Zwykli ludzie orficy ayahuasca 04
- celem uzyskania wiedzy o życiu po śmierci
- korzystali tłumnie z misteriów eluzyjskich,

patrz: Równonoc Jesienna w Kalendarzu ceremonialnym.

 

Ciężko chorzy
udawali się do świątyni Asklepiosa (Eskulapa), patrz: Mit Eskulapa oraz Ceremonie Eskulapa

 

Misteria orfickie
wyróżniał charakter kameralny, tak ja to ma miejsce dzisiaj, w mojej holenderskiej pustelni.

Odprawiano je w miejscach MOCY - w domach, na łonie natury lub w małych kapliczkach.

 

ceremonia zbiorowaNa podstawie
papirusu z Derveni możemy przypuszczać,
że orficy ostro krytykowali jednorazowe wtajemniczenia
o charakterze masowym.

 

"...Nie dziwi mnie, że ci z ludzie,
którzy wtajemniczając się w miastach,
zobaczyli rzeczy święte, że oni najmniej rozumieją..., (...)
gdy zostaną już wtajemniczeni, odchodzą nim [rzeczywiście] zdobędą wiedzę
i [o nic już] nie pytają,
jakoby już zrozumieli coś z tych rzeczy, które widzieli, usłyszeli bądź się nauczyli;
politowania zaś [godni są] dlatego, że nie starczy im, że wydają pieniądze, ale odchodzą pozbawieni wiedzy.
"

 

Intencją tak napastowanych,
masowych spotkań eluzyjskich było wzmocnienie wiary i likwidacja lęku przed śmiercią (nie rozwój).
Nie wszyscy bowiem muszą pragnąć pogłębiania Wiedzy. Nie wszyscy chcą uzdrawiać się światłem,
nie wszyscy czują powołanie, by leczyć nim cały świat. - Każdy poziom ma inne potrzeby, innych nauczycieli i...
Niech tak zostanie.


Ja pozostanę wierna tradycji orfickiej.

 

 


 

 

 

orficy ayahuasca 05MIT

ORFEUSZA

 

 

 

Orfeusz
przetrwał w pamięci ludzkiej
jako młody i piękny artysta, obdarzony talentem do grania na lirze.

 

Jak podają mity;
swoim śpiewem wzruszał ludzi,
zwierzęta, a nawet drzewa i kamienie.
Łagodził też charakter dzikich bestii i uciszał wzburzone morskie fale.

 

Jego żona,
nimfa Eurydyka, obdarzona była nieziemską urodą o szczególnej MOCY.

 

Zniewalała
każdego, eurydykakto na nią spojrzał.
Niemal wszyscy od razu się zakochiwali,
co -w rezultacie ją  zgubiło!
- Uciekając przed pewnym napaleńcem, nadepnęła na żmiję,
została ukąszona i... odeszła w zaświaty.

 

Po śmierci
ukochanej żony
Orfeusz nie potrafił pogodzić się z tak bolesną stratą i...
Postanowił za wszelką cenę  odzyskać miłość swego życia.

 

Zdecydowany 
na wszystko udał się więc do Hadesu.
Urzekającą muzyką uśpił czujność Cerbera i oczarował Charona, który przewiózł go na drugą stronę Styksu.

 

orfeusz w HadesieA gdy wreszcie
stanął przed władcą podziemi,
wylał swoje skargi i żale w postaci przejmujących do bólu pieśni.

 

Hades i Persefona
ulegli tak wielkiemu wzruszeniu,
że pozwolili mu zabrać Eurydykę z powrotem pod rozgwieżdżone niebo.
Postawili jednak warunek; Orfeusz podąży przodem
i dopóki nie wyjdą z królestwa zmarłych, nie wolno mu obejrzeć się za siebie.

 

orfeusz i eurydyka

 

Niestety,
nieufność wobec Hadesa i chęć ujrzenia ukochanej były silniejsze....
I tak -  przez krótką chwilę słabości - Orfeusz stracił Eurydykę "na zawsze".

 

...

 

 

Znany namorfeusz
dobrze wątek erotyczny
jest zaledwie jednym z elementów
bogatego kompleksu mitologicznego na temat Orfeusza. 

 

Niewątpliwie
MIŁOŚĆ stanowiła o jego człowieczeństwie,
jednak cierpienie, z jakim udał się do hadesu,
dotyczyło ogromu bólu wszystkich śmiertelników.

 

Pobyt w zaświatachapollo apollo
dał mu ZROZUMIENIE m.in. zależności losu duszy ludzkiej
od tego, jak człowiek żył na ziemi.

 

Pojął,
w jaki sposób ludzie własnoręcznie przekreślają
swoje szanse na dobro i piękno.
Zrozumiał reguły, jakimi kieruje się ziemskie szczęście.

 

Tych właśnie reguł
uczę od nie pamiętam kiedy, a sformułowałam je przed laty, w książce o piramidach
( Dziś udostępniam z tego jeden rozdział: Zobacz mój tekst o obrazach duszy.)

Błąd Orfeusza, który dla chwilowej zachcianki stracił "z oczu cel", jest na tej ścieżce wręcz archetypowy
i stanowi dla nas cenną lekcję.

 

Jako bohaterski orfeusz w zaswiatach
podróżnik w zaświaty i najwierniejszy kochanek...
Orfeusz przetrwał w ludzkiej pamięci do dziś.

Jest  bliski bogu Celtów - Zalmoxisowi - twórcy misteriów podobnych słowiańskim dziadom.

Wywarł również ogromny wpływ
na ukształtowanie się pierwotnego Chrześcijaństwa.

 

 ...

 

apollo Mistrzem Orfeusza
miał być jego ojciec, Apollo  - bóg Słońca,
biologiczny ojciec pierwszych szamanów - i patron wszystkich następnych.
- Ekstatyczne wizje szamańskie, uzyskane pod wpływem  bębnów i śpiewu,
zsyłane są... właśnie przez Apollona.

 

W misteriach orfickich
Apollo pełnił ważną rolę jako dający nowe życie.

 

Dziś,
gdy ktoś ma szczęście zetknąć się z Apollinem,
przeżywa spotkanie z nieopisaną mocą, w pewnym sensie:
z "władzą" i opiekuńczą potęgą miłości jednocześnie. 

Symbolem Apolla Surya Namaskar
jest Słońce, dlatego Orfeusz często
wstępował na górę Pangajon, by witać pierwsze jego promienie 
i oddać bogu hołd.

 

Echem tego
wśród Słowian był utrzymujący się jeszcze długo po chrystianizacji
zwyczaj pokłonu i modlitwy do wschodzącego Słońca. 

Tradycja ta kultywowana jest w wielu kulturach do dziś,
głównie w jodze jako Surya Namaskar.

 

Gdy byłam
jeszcze nauczycielką kundalini jogi,
praktykowałam Surya Namaskar  jak małpka;

właściwa postawa, dłonie przed piersi, głęboki wdech, pokłon ...

Odkąd ucięłam sobie ze Słońcem własną pogawędkę, rozumiem to wszystko zupełnie, zupełnie inaczej.

 


 

 

 

Pitagorejczycy swietujcy wschod soca 1869 Fiodor BronnikowUPADEK

ORFIZMU

jest upadkiem
wolności duchowej w Grecji

 

 

 

Przez wstrzymywanie się
od krwawych ofiar orfizm sprzeciwiał się religii powszechnej,
zaś kto występował przeciwko religii, obowiązującej w Państwie, występował przeciwko Państwu.

 

 

Wywrotowe przekonanie,
że religia jest sprawą indywidualnej duszy,
a nie obowiązku człowieka wobec Administracji,
przesądziły o upadku orfizmu.

Z czasem - na ścieżce "od wizji do myśli"  - ruch ten powoli ustąpił filozofii.

 

Nauki tajemne w pitagoras
Orfeusza zostały potem zmodyfikowane przez pitagorejczyków
i stały się ich główną filozofią.

 

POWRÓT ORFIZMU
zwiastuje powrót duchowej wolności.
-
Pozwólmy mu się odrodzić i wspierajmy jego dalszy rozwój!

Jest to - mam nadzieję - początek Nowej Ery (Ery Słowian)
oraz zapowiedzianego tysiąca lat pokoju,
harmonii i szczęśliwości.

 


źródła